نویسنده = ���������� �������������� ����������
آسیب‌شناسی رسانه‌های تصویری در بروز خشونت در جوامع

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 170-197

طاهره عابدی تهرانی؛ فاطمه افشاری