نویسنده = ������������ ����������������������� ����������������