نویسنده = ���������� ����������
چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 75-97

10.22034/jclc.2021.288345.1506

گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 85-107

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری