نویسنده = �������������� ����������
جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 127-152

10.22034/jclc.2022.303968.1560

رحیم یاری؛ نوروز کارگری؛ باقر شاملو؛ قاسم قاسمی


تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 85-107

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری