نویسنده = �������������� �������� ���������������� ������������