نویسنده = ������������ ��������
حقوق دفاعی متهم:حق سکوت یا منع اجبار به خود مجرم انگاری؛در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.296821.1537

فاطمه فلاح نژاد؛ جعفر کوشا؛ محمد آشوری؛ رجبعلی گلدوست جویباری


نقدی بر دادگاه‌های کیفری اختصاصی در ایران

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 173-203

علی دهقانی؛ محمد آشوری