نویسنده = منصور رحمدل
تعداد مقالات: 2
1. رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-102

منصور رحمدل


2. امور فوری در دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-130

منصور رحمدل