نویسنده = ������������ ����������
رهبری باند مجرمانه و تشدید مجازات

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 83-102

منصور رحمدل


امور فوری در دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 105-130

منصور رحمدل