نویسنده = �������� ���������� ��������
سیاست کیفری ایران در برابر تجویز القائی دارو

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 253-280

10.22034/jclc.2021.275417.1473

محمد پیرورام؛ شادی عظیم زاده