نویسنده = ���������� �������� ����������
پیامدهای سیاست کیفری عوام‌گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 109-146

پریما طاهری شاد؛ هوشنگ شامبیاتی