نویسنده = �������� ���� ������������ �������� ������
بررسی جرم‌شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 205-226

سمیرا گل خندان؛ محمد علی حاجی ده آبادی