نویسنده = ������������������ ����������
نقش سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 75-101

10.22034/jclc.2021.133150

ناهید ناصری؛ صادق سلیمی؛ هوشنگ شامبیاتی


پیامدهای سیاست کیفری عوام‌گرا در جرایم جنسی علیه اطفال و نوجوانان

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 109-146

پریما طاهری شاد؛ هوشنگ شامبیاتی