نویسنده = ����������������������� ���������������� ����������