نویسنده = ���������� ����������������������� �������������������������