نویسنده = ���������������� ��������
اقدامات بین‌المللی در پیشگیری و مقابله کیفری با تروریسم دریایی

دوره 5، شماره 10، بهمن 1396، صفحه 151-189

پیـمان حکیـم‌زاده خوئی؛ محسن عبدالهی