نویسنده = ������������ ������ ������
منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 29-49

10.22034/jclc.2021.128498.1094

حجت اله رضائی؛ محمدعلی (نویسنده مسئول) مهدوی ثابت