نویسنده = ���������� ���������� �������������� (�������������� ����������)