نویسنده = ������������ ��������
بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری