نویسنده = �������������� ��������
تحلیل محتوای سریال تلویزیونی کیمیا از منظر خشونت خانوادگی

دوره 7، شماره 14، دی 1398، صفحه 169-139

رابعه نظرپور همدانی؛ بتول پاکزاد