نویسنده = ���������������� ��������������
مبانی سیاسی و چالش‌های عملی جبران خسارت بازداشت‌شدگان بی‌گناه در فرایند کیفری ایران ‬‬

دوره 8، شماره 16، بهمن 1399، صفحه 289-313

10.22034/jclc.2021.125315

جهانبخش سلیمانی؛ ایرج گلدوزیان؛ محمد روحانی‌مقدم