نویسنده = ��������������������� ��������
تحلیل کیفرشناختی قانون جزای عرفی مصوب 1295 شمسی

دوره 6، شماره 12، آذر 1397، صفحه 153-182

مهدی صبوری‌پور؛ ایرج خلیل‌زاده