نویسنده = ���������������� ����������
پیشگیری از جرایم بانکی ازطریق ارتقای مسئولیت اجتماعی

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 99-122

رامین علیزاده؛ حسین غلامی