نویسنده = ������������ ����������
نقش سازمان‌های غیردولتیِ مبارزه با فساد در پیشگیری از فساد در ایران

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 75-101

10.22034/jclc.2021.133150

ناهید ناصری؛ صادق سلیمی؛ هوشنگ شامبیاتی