نویسنده = �������� ���� �������������� ��������
همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 31-52

حمیدرضا دبیرزاده؛ احمد حاجی ده آّبادی؛ حسن پوربافرانی