نویسنده = ���������� �������� ��������
رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص منع سوءرفتار نسبت به مجرم (مطالعه بین سال های 1999 تا 2023 میلادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/jclc.2023.406199.1881

مرتضی راسته؛ حسین غلامی دون؛ نسرین مهرا


قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 33-60

حسین غلامی دون؛ بدر سودانی سادری