نویسنده = �������������� ���������� ������������
درآمدی بر «حقوق بیمۀ جنایی» در راستای «سیاست جنایی بیمه‌مدار»

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 147-180

مهرداد رایجیان اصلی؛ نعیم سهامی