نویسنده = �������������� ������������
حقوق کیفری تضمین گر در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردها

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 111-138

10.22034/jclc.2021.133147

علیرضا جمشیدی؛ مجتبی شیرود بزرگی