نویسنده = ������������ ��������
صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 7-32

10.22034/jclc.2022.327150.1642

سیداحمد محمدی؛ باقر شاملو


حق برخورداری متهم از وکیل در رویة کمیته حقوق بشر ملل متحد

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 123-149

سید مصطفی موسوی میرکلائی؛ باقر شاملو؛ ایرج گلدوزیان