نویسنده = �������� �������� �������������� ��������
توسعه جرائم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری: بررسی کاربردی چالش‌ها و دستاوردها

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 281-302

10.22034/jclc.2021.292817.1523

صادق فتیلی؛ رشید قدیری بهرام آبادی؛ مجید صادق نژاد نائینی؛ مریم نقدی دورباطی