نویسنده = �������������� ��������
مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 139-165

10.22034/jclc.2021.263302.1454

طاهر توحیدی؛ محمد آشوری