نویسنده = �������������� ��������������
تحلیل جرم‌شناختی عوامل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی 1390-1394

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 177-207

10.22034/jclc.2022.302573.1556

پیمان غیوری نیا؛ سیدعلی میر ابراهیمی؛ محمدعلی قربانی