نویسنده = ������������ ����������
ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 31-55

10.22034/jclc.2021.268731.1459

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ بهزاد جهانی