نویسنده = ������������ �������������� �������� ��������
جایگاه رویکرد تجربی به کیفر در نظام حقوق کیفری ایران

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 199-226

10.22034/jclc.2021.269744.1461

رحیم نوبهار؛ محمد جواد کبریتی کرمانی