نویسنده = �������� �������� ��������
راهکارهای ترمیم آسیب‌های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 303-325

10.22034/jclc.2021.287659.1502

مریم صادق نیا؛ غلام رضا محمدنسل؛ یاسمن خواجه نوری