نویسنده = �������������� ������������ ������
رویای حبس زدایی تا جوانب بازدارندگی و بی‌کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 99-125

10.22034/jclc.2022.305075.1566

حمید علیزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ محمد حسن جوادی؛ سید‌حسام‌الدین سیداصفهانی