نویسنده = �������������� ��������������
بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 33-60

10.22034/jclc.2021.276877.1476

حسنعلی موذن زادگان؛ هادی گوهری بندپی؛ محمدحسن مالدار


ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 153-178

10.22034/jclc.2022.321434.1622

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی