نویسنده = �������� ������ ���������� ��������������
نهادینه سازی رویه های عدالت ترمیمی در پلیس

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 167-198

10.22034/jclc.2021.285164.1496

ابراهیم رجبی تاج امیر