کلیدواژه‌ها = تروریسم
صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 7-32

10.22034/jclc.2022.327150.1642

سیداحمد محمدی؛ باقر شاملو


همگرایی و واگرایی مقررات مبارزه با تأمین مالی تروریسم در حقوق ایران، افغانستان و اسناد بین‌المللی‬‬

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 31-52

حمیدرضا دبیرزاده؛ احمد حاجی ده آّبادی؛ حسن پوربافرانی


حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 5-48

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح‌پور


تروریسم یک نشانه روانی ـ اجتماعی یا یک ابزار سیاسی

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 85-107

نسرین مهرا؛ نوروز کارگری