کلیدواژه‌ها = قدرت
ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 153-178

10.22034/jclc.2022.321434.1622

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


مکانیسم قدرت و تأثیر آن بر مجازات تابعان

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 139-165

10.22034/jclc.2021.263302.1454

طاهر توحیدی؛ محمد آشوری


بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان