کلیدواژه‌ها = جلوگیری از ادامه عملیات مجرمانه
امور فوری در دادرسی کیفری

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 105-130

منصور رحمدل