کلیدواژه‌ها = پیش‌نویس کنوانسیون
بررسی پیش‌نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت

دوره 8، شماره 15، تیر 1399، صفحه 227-254

هاله حسینی اکبرنژاد؛ حوریه حسینی اکبرنژاد