کلیدواژه‌ها = رویکرد دفاعی
پیشگیری از پولشویی الکترونیکی: رویکرد دفاعی و رویکرد هجومی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 385-406

10.22034/jclc.2021.290298.1510

شهیار عبدالهی قهفرخی؛ بتول پاکزاد؛ حسن عالی پور؛ محمدرضا الهی منش