کلیدواژه‌ها = انتقال محکومان
قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

دوره 5، شماره 10، بهمن 1396، صفحه 5-41

معصومه شکفته گوهری؛ مجتبی جانی‌پور اسکلکی


اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی