کلیدواژه‌ها = پلیس قضایی
پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی


الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی