تعداد مقالات: 130

2. تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 5-32

مهدی فضلی؛ شهین دارابی‌پناه


3. الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی


6. بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


8. حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 5-48

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح‌پور


9. قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 5-41

معصومه شکفته گوهری؛ مجتبی جانی‌پور اسکلکی


12. اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 5-31

سیدقاسم زمانی؛ اسماعیل یعقوبی


13. مطالعة تطبیقی فرایند توقف و بازرسی پلیسی در اماکن عمومی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-56

غلامحسن کوشکی؛ پیمان دولتخواه پاشاکی


17. اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی


19. منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی

دوره 9، شماره 17، بهار و تابستان 1400، صفحه 29-49

10.22034/jclc.2021.128498.1094

حجت اله رضائی؛ محمدعلی (نویسنده مسئول) مهدوی ثابت


20. مبانی «نظریه انتخاب منطقی» در پیشگیری وضعی

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 31-56

مهدی مقیمی


21. شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 33-56

ابوالقاسم خدادی؛ علی خالدی


22. قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 33-60

حسین غلامی دون؛ بدر سودانی سادری


24. بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری


25. تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری