تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 5-32

مهدی فضلی؛ شهین دارابی‌پناه


الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی


بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 5-48

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح‌پور


قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

دوره 5، شماره 10، بهمن 1396، صفحه 5-41

معصومه شکفته گوهری؛ مجتبی جانی‌پور اسکلکی


اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 5-31

سیدقاسم زمانی؛ اسماعیل یعقوبی


رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

دوره 10، شماره 20، اسفند 1401، صفحه 7-34

10.22034/jclc.2021.274825.1471

گلناز مرادی پسند؛ تهمورث بشیریه؛ حسین غلامی دون


صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 7-32

10.22034/jclc.2022.327150.1642

سیداحمد محمدی؛ باقر شاملو


اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی


منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 29-49

10.22034/jclc.2021.128498.1094

حجت اله رضائی؛ محمدعلی (نویسنده مسئول) مهدوی ثابت


ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 31-55

10.22034/jclc.2021.268731.1459

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ بهزاد جهانی