تحلیل آثار حبس بر زندانیان زن در پرتو نظریه «قوانین تقلید» گابریل تارد

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 5-32

مهدی فضلی؛ شهین دارابی‌پناه


الزامات و سازوکارهای پلیس اطفال و نوجوانان در ایران

دوره 3، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 5-48

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ حسین جوادی


بسترهای بروز ابزارگرایی کیفری

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 5-24

محمدجعفر حبیب زاده؛ حامد رحمانیان


حمایت از قربانیان تروریسم در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین‌الملل

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 5-48

حسین شریفی طرازکوهی؛ فاطمه فتح‌پور


قاعدۀ مجرمیت متقابل در حقوق جزای بین‌الملل ایران

دوره 5، شماره 10، بهمن 1396، صفحه 5-41

معصومه شکفته گوهری؛ مجتبی جانی‌پور اسکلکی


اتحادیه اروپایی و دیوان بین المللی کیفری: همکاری و حمایت نهادین

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 5-31

سیدقاسم زمانی؛ اسماعیل یعقوبی


عدالت ترمیمی؛چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.254926.1434

حکیمه فرنام؛ محمدعلی مهدوی ثابت


اجرا و شناسایی آثار احکام دادگاه های کیفری بیگانه در قلمروی ایران

دوره 1، شماره 2، مهر 1392، صفحه 25-42

علی خالقی؛ مائده میرشمس شهشهانی


منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه‌های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 29-49

10.22034/jclc.2021.128498.1094

حجت اله رضائی؛ محمدعلی (نویسنده مسئول) مهدوی ثابت


ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 31-55

10.22034/jclc.2021.268731.1459

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ بهزاد جهانی


شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 33-56

ابوالقاسم خدادی؛ علی خالدی