دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

عدالت ترمیمی؛چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.254926.1434

حکیمه فرنام؛ محمدعلی مهدوی ثابت


رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.274825.1471

تهمورث بشیریه؛ گلناز مرادی پسند؛ حسین غلامی دون


بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.276877.1476

هادی گوهری بندپی؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمدحسن مالدار


چطور مجرم می شوند ؟ ( تبیین مسیر گذار مجرمانه در پرتو جرم شناسی های رشد نگر و تلفیقی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.288345.1506

گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی؛ محمد آشوری؛ نسرین مهرا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


حقوق دفاعی متهم:حق سکوت یا منع اجبار به خود مجرم انگاری؛در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.296821.1537

فاطمه فلاح نژاد؛ جعفر کوشا؛ محمد آشوری؛ رجبعلی گلدوست جویباری


رویای حبس زدایی تا جوانب بازدارندگی و بی‌کیفری مجازات در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 دی 1400

10.22034/jclc.2022.305075.1566

حمید علیزاده؛ رضا نیکخواه سرنقی؛ محمد حسن جوادی؛ سید‌حسام‌الدین سیداصفهانی


جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22034/jclc.2022.303968.1560

رحیم یاری؛ نوروز کارگری؛ باقر شاملو؛ قاسم قاسمی


کارکردهای پلیس ترمیمی ویژه اطفال؛ رویکرد تطبیقی استرالیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اردیبهشت 1401

10.22034/jclc.2022.299595.1546

شادی ترکمنی؛ روح الدین کردعلی وند


ادراک تاریخ‌مند از نظام کیفری شریعت اسلام در باب حدود و قصاص در پرتو نظریة برساخت‌گرایی اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

10.22034/jclc.2022.321434.1622

محمدحسن مالدار؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی؛ سیدمحمدجواد ساداتی


چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/jclc.2022.304090.1558

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سعید امیری


حقوق بین‌الملل عرفی: منبع قواعد ماهوی در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/jclc.2022.321050.1619

همایون حبیبی؛ صالحه رمضانی