دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/jclc.2021.256427.1438

وحیدرضا معصومی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی دون؛ فریده حسین ثابت


2. اطلاع رسانی جریان دادرسی کیفری در ایران و انگستان: آزادی یا محدودیت رسانه (با بررسی کیس تالیدومید)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/jclc.2021.133148

علیرضا عزیزی؛ محمدعلی مهدوی ثابت


3. جایگاه حقوق کیفری تضمین گرانه در دولت حداقلی؛ چالش ها و راهبردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/jclc.2021.133147

مجتبی شیرود بزرگی؛ علیرضا جمشیدی


4. توسعه جرائم قابل گذشت در قانون کاهش مجازات حبس‌های تعزیری: بررسی کاربردی چالش‌ها و دستاوردها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

10.22034/jclc.2021.292817.1523

صادق فتیلی؛ رشید قدیری بهرام آبادی؛ مجید صادق نژاد نائینی؛ مریم نقدی دورباطی


5. راه‌کارهای ترمیم آسیب‌های معنوی ناشی از جرم در حقوق ایران و حقوق تطبیقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1400

10.22034/jclc.2021.287659.1502

مریم صادق نیا؛ غلام رضا محمدنسل؛ یاسمن خواجه نوری