دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

عدالت ترمیمی؛چالش ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.254926.1434

حکیمه فرنام؛ محمدعلی مهدوی ثابت


رسوخ کیفرگرایی به قلمرو کیفری و تاثیر آن بر سیاست های کیفرزدا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.274825.1471

تهمورث بشیریه؛ گلناز مرادی پسند؛ حسین غلامی دون


بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.276877.1476

هادی گوهری بندپی؛ حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمدحسن مالدار


حقوق دفاعی متهم:حق سکوت یا منع اجبار به خود مجرم انگاری؛در سیستم عدالت کیفری ایران و جمهوری خلق چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1400

10.22034/jclc.2021.296821.1537

فاطمه فلاح نژاد؛ جعفر کوشا؛ محمد آشوری؛ رجبعلی گلدوست جویباری


صلاحیت قضایی رسیدگی به جرایم تأمین مالی تروریسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 تیر 1401

10.22034/jclc.2022.327150.1642

سیداحمد محمدی؛ باقر شاملو


ارزیابی اقرار در امور کیفری از منظر نظریه عقلانیت ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/jclc.2022.333705.1665

میثم غلامی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


بایسته‌های سند ملی ارزیابی ریسک(خطر) جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در پرتو رویکرد ریسک‌پایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.340911.1688

سید منصور میرسعیدی؛ حسین سبحانی


ارزیابی سیاست‌های جمعیتی در سنجه اصول جرم‌انگاری؛ با تأکید بر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.328186.1646

مهرانگیز روستائی؛ محمد باقر مقدسی


مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.313149.1595

سکینه خانلرزاده؛ جعفر کوشا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


عوامل اجتماعی مؤثر بر خشونت خانگی علیه زنان (مطالعه موردی شهر کرج)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.329765.1653

زهرا کاظمی؛ قاسم قاسمی


تحلیل جرم شناختی علل بزهکاری اطفال و نوجوانان شهرستان ارومیه در بازه زمانی1390-1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/jclc.2022.302573.1556

پیمان غیوری نیا؛ سیدعلی میرابراهیمی؛ محمدعلی قربانی


ارزیابی مفهوم طبقه اجتماعی در جرم‌شناسی انتقادی تحلیل محتوای کیفی فیلم «پلتفرم»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/jclc.2022.337578.1680

حمیدرضا دانش ناری؛ پوریا خسروی؛ فاطمه جمعه‌گی


ارزیابی جرم‌انگاری تکدی در پرتو معیار پالایش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22034/jclc.2022.346825.1709

مرتضی عارفی