دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / پذیرفته شده

مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.313149.1595

سکینه خانلرزاده؛ جعفر کوشا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


ناهمسویی‌های قانونی با سیاست فردی‌سازیِ الگوی رفاه در پاسخ‌گذاری ِجرایم اطفال ونوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jclc.2022.352482.1726

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی دون


رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص منع سوءرفتار نسبت به مجرم (مطالعه بین سال های 1999 تا 2023 میلادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/jclc.2023.406199.1881

مرتضی راسته؛ حسین غلامی دون؛ نسرین مهرا


مسئولیت کیفری تولیدکننده در برابر داروهای فرعی (Label off)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22034/jclc.2023.393287.1844

محمد پیرورام؛ شادی عظیم زاده؛ تهمورث بشیریه؛ فاطمه محمدی مغانجوی


مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jclc.2023.415817.1906

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش


حقوق کیفری ایران در سنجۀ نظریه عقلانیت ماکس وِبِر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 دی 1402

10.22034/jclc.2023.409021.1890

میثم غلامی؛ سید محمد جواد ساداتی؛ عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی


امضای الکترونیک , زمینه ساز پیشگیری از جرائم ثبتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/jclc.2024.384928.1814

سعید پورتیمور؛ محمدابراهیم شمس ناتری


جایگاه پرونده شخصیت در فرایند عدالت اطفال و نوجوانان (مطالعه موردی شهر همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

10.22034/jclc.2024.424949.1943

گلناز حیاتی؛ مهری برزگر


رویکردهای متفاوت قانونگذار مالیاتی در قبال تکرار جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1403

10.22034/jclc.2024.447868.1986

سید حسین حسینی؛ حمیدرضا دانش ناری؛ محمد کریمی بندرآبادی


تحلیل اثرات شاخص جوی دما بر جرایم خشونت‌آمیز ومالی (مطالعه موردی مراکز استان‌ها)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1403

10.22034/jclc.2024.445231.1982

الهام تبریزی؛ راضیه صابری؛ محدثه فرزام مهر