شهادت از راه دور (تحلیل ماده 186 قانون مجازات اسلامی)

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 33-56

ابوالقاسم خدادی؛ علی خالدی


قلمرو میانجیگری کیفری در انواع جرایم در حقوق موضوعه ایران

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 33-60

حسین غلامی دون؛ بدر سودانی سادری


بازخوانی تحلیلی - انتقادی قول غیرمشهور فقهای امامیه در باب بلوغ کیفری در جهان معاصر

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 33-60

10.22034/jclc.2021.276877.1476

حسنعلی موذن زادگان؛ هادی گوهری بندپی؛ محمدحسن مالدار


بررسی جرم‌شناختی خشونت تماشاگران فوتبال

دوره 6، شماره 11، تیر 1397، صفحه 35-67

مجید آقایی؛ علی صفاری


تأثیر رسانه‌ها بر خشونت‌گرایی و احساس ناامنی

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 37-84

علی صفاری؛ راضیه صابری


چالش های تقنینی و قضایی ادله علمی در حقوق کیفری ایران

دوره 10، شماره 19، مرداد 1401، صفحه 37-73

10.22034/jclc.2022.304090.1558

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ سعید امیری


قاعده‌های تفسیری ویژه در حقوق جنایی

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 39-57

علی شجاعی


پیشینه و مبانی تشکیل پلیس قضایی در حقوق ایران

دوره 4، شماره 8، اسفند 1395، صفحه 39-61

حسنعلی مؤذن‌زادگان؛ محمد فرجی


بررسی فرضیه نسل‌زدایی إزیدی‌های عراق توسط داعش

دوره 5، شماره 9، شهریور 1396، صفحه 49-86

مرتضی جوانمردی صاحب؛ محمدباقر رستگار مهجن‌آبادی


بررسی اثربخشی سبک زندگی زنان بی خانمان بر بزه دیدگی آنان

دوره 9، شماره 17، شهریور 1400، صفحه 51-74

10.22034/jclc.2021.133149

سیده سکینه موسوی؛ شهلا معظمی


ارکان معاونت در اثم

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 53-74

قاسم محمدی؛ احسان عباس زاده امیرآبادی


سنجش تأثیر‌پذیری از روانشناسی شهادت در رویه عملی دادسراهای شهر تهران

دوره 4، شماره 7، فروردین 1395، صفحه 57-85

محمد آشوری؛ آسیه اکبری شارک


جرایم سودمدار در سنجه انتخاب عقلانی و روان‌شناسی تکاملی

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 57-90

10.22034/jclc.2021.256427.1438

وحیدرضا معصومی؛ بهزاد رضوی فرد؛ حسین غلامی دون؛ فریده حسین ثابت


معیارهای دادرسی عادلانه ناظر بر توقیف متهم

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 58-81

محمد فرجیها؛ محمد باقر مقدسی


تخفیف مجازات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392

دوره 7، شماره 13، تیر 1398، صفحه 61-80

احمدرضا کوچکی؛ شهرام ابراهیمی