رویکرد بزه‌دیده‌شناسانه به ناامنی غذایی

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 329-361

10.22034/jclc.2023.361789.1756

مجتبی جعفری؛ فاطمه طباخیان


مطالعه و بررسی زنا و تجاوز به عنف نسبت به کودکان در نظام کیفری ایران و انگلستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/jclc.2022.313149.1595

سکینه خانلرزاده؛ جعفر کوشا؛ محمدعلی مهدوی ثابت


ناهمسویی‌های قانونی با سیاست فردی‌سازیِ الگوی رفاه در پاسخ‌گذاری ِجرایم اطفال ونوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1401

10.22034/jclc.2022.352482.1726

پریزاد کاوسی خسرقی؛ عبدالرضا جوان جعفری؛ سیدمهدی سیدزاده ثانی؛ حسین غلامی دون


منطق گزارش کمیته ولفندن، اباحه سازی یا جرم گریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 مرداد 1402

10.22034/jclc.2023.391873.1837

عرفان کریمی راد؛ مجتبی فرحبخش؛ سید منصور میرسعیدی؛ قاسم قاسمی


رویکرد نظام کیفری ایران در قبال اموال مرتبط با جرم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 مرداد 1402

10.22034/jclc.2023.381781.1799

نغمه مخدوم مسافر؛ اصغر عباسی؛ مهدی اسماعیلی


بررسی تاثیر میانجیگری در تحقق شرمساری بازپذیرکننده در تخلفات صنفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 شهریور 1402

10.22034/jclc.2023.406563.1879

رحمان صبوحی؛ محمد علی حاجی ده آبادی؛ محمد خلیل صالحی


ارزیابی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری از منظر سیاست‌ جنایی ریسک‌مدار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 شهریور 1402

10.22034/jclc.2023.377941.1789

امین نصر؛ راضیه قاسمی


رویۀ قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص منع سوءرفتار نسبت به مجرم (مطالعه بین سال های 1999 تا 2023 میلادی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1402

10.22034/jclc.2023.406199.1881

مرتضی راسته؛ حسین غلامی دون؛ نسرین مهرا


مسئولیت کیفری تولیدکننده در برابر داروهای فرعی (Label off)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22034/jclc.2023.393287.1844

محمد پیرورام؛ شادی عظیم زاده؛ تهمورث بشیریه؛ فاطمه محمدی مغانجوی


مفهوم شناسی جرم شناختی جرایم حکومتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آبان 1402

10.22034/jclc.2023.415817.1906

محمد ناظمی پور؛ مهرداد رایجیان اصلی؛ فیروز محمودی جانکی؛ محمدرضا الهی منش


تاثیر مدیریت گرایی کیفری بر سیاست جنایی قضایی کشور ( با تاکید بر مجازات های جایگزین حبس)؛ چالش ها و فرصت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آبان 1402

10.22034/jclc.2023.392798.1842

سیدعلیرضا میرکمالی؛ نازنین حاجی زاده؛ علیرضا عبدالملکی


مدل مطلوب سیاست کیفری مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22034/jclc.2023.375456.1787

شیما سادات حسینی مقدم؛ غلامرضا محمدنسل


عارضه هیپرگلیسمی در بیماران دیابتی از دیدگاه جرم شناختی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1402

10.22034/jclc.2023.407748.1885

صفورا محمدصالحی دارانی